மன்னார் பேசாலை உள்ள சில படகுகள் தாெழிலுக்கு செல்ல அனுமதி மறுப்பு கடற்படையினர்….

பேசாலையில் உள்ள சில படகுகளை இன்று காலையில் இருந்து தாெழிலுக்கு செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு எமது தேன் தமிழ் ஓசை விசேட செய்தியாளர் {செல்வம் பிரிஸ் } அவர்கள் சென்று கடற்படையினர் சிலரை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் அதன் பாேது கடற்படையினர் இவ்வாறு ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்தனர் காெராேனா தாெற்று காரணமாக அனைத்து படகுகளும் பாஸ் எடுத்தபின் கடற்தாெழிலுக்கு செல்ல முடியும் எனவும் ஏற்கவே பாஸ் எடுத்த படகுகள் இன்று காலையில் இருந்து அனுமதிக்கப்பட்டனர் என கடற்படையினரின் ஊடக பேச்சாளர் எமது ஊடகத்திற்கு தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *